ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CRUISAWAY – Geschillencommissie Reizen VZW Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en –bemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (reiscontractenwet). Artikel 2: Promotie en aanbod 1.De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven tenzij: a)wijziging in de gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht. b)er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen beide partijen bij het contract. 2.De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. 3.Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting. Artikel 3: Informatie vanwege de reis- organisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en/of bemiddelaar zijn verplicht: 1.voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot bemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a)de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden in orde kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen; b)informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandverzekering. 2.ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgens inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te vertrekken: a)dienstregeling en tussenstops met aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaatsen; b)naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator- en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reizigers bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c)voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval laattijdig gesloten contract. Artikel 4: informatie vanwege de reiziger De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Artikel 5: tot stand komen van het contract 1.Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2.Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. 3.Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Artikel 6: prijs van de reis 1.De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. 2.De in contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onderworden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: a)de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b)de vervoerkosten, met inbegrip van brandstofkosten en/of c)de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis dat aan de wijziging onderhevig is. 3.De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en de wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 01/10/2007 golden: daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 01/10/2007 bekend waren. Artikel 7: betaling van de reissom 1.Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom met minimum van 250 EURO, tenzij anders vermeldt op de bestelbon. 2.Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 2 maanden voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging of reisdocumenten bezorgd worden. 3.Boekt de reiziger minder dan 2 maanden voor de vertrekdatum dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen. Artikel 8: overdraagbaarheid v/d boekhouding 1.De reiziger kan voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2.De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. Artikel 9: andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/ of –bemiddelaar alle kosten aan rekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 10: wijziging door de reisorganisator voor de afreis 1.Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elke geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten voor de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2.De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3.Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4.Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Artikel 11: verbreking door de reisorganisatie voor afreis 1.Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen in omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: a)ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een gelijk of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b)ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2.De reiziger kan eveneens in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract tenzij; a)de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. b)de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Artikel 12: gehele of gedeeltelijk niet-uitvoering van de reis 1.Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voorzetting van de reis. 2.Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belopen van dit verschil. 3.Indien de dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen. Artikel 13: verbreking door de reiziger De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen. Artikel 14: aansprakelijkheid van de reisorganisator 1.De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2.De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelde(n) en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3.Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract begrepen dienst, wordt in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4.Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5.Voor het overige zijn de artikels 18 & 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing. Artikel 15: aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16: klachtenregeling Voor de afreis: 1.Klachten voor het reiscontract worden uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of –organisator. Tijdens de reis: 2.Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan gezocht worden. Daarvoor moet hij zich, in deze volgorde, wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator of van de reisbemiddelaar, of rechtstreek tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator. Na de reis: 3.Werd een klacht ter plaatse niet bevredigende opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of ander bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Indien deze klacht na afreis niet gestaafd wordt door een schriftelijke aangifte ter plaatse kan deze klacht ongegrond worden verklaard en afgewezen worden door CruisAway. Artikel 17: geschillencommissie reizen 1.Er ontstaat een geschil wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd. 2.Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in art. 1 van huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij een reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen VZW, dit met uitzondering van geschillen met lichamelijk letsel. 3.De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepaling van het Gerechtelijk Wetboek inzage arbitrage (art. 1676 t.e.m. 1723) De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement. 4.Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen bepaald door de Geschillencommissie reizen VZW, inzonderheid het Geschillenreglement. 5.Het adres van de Geschillencommissie reizen VZW is North Gate III, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel. Bijzondere voorwaarden CruisAway 1.Wijzigingen door de reiziger aan/van het reiscontract: de volgende forfaitair bepaalde kosten met betrekking tot wijzigingen v/h reiscontract: zijn de minimum aan kosten die forfaitair verschuldigd zijn bij wijziging of annulering (zowel geheel als gedeeltelijk) van het reiscontract. Indien meerdere kosten op een bewijskrachtige manier kunnen aangetoond worden door de reisorganisator of reisbemiddelaar dan kunnen deze worden toegevoegd aan de kostenfactuur ten laste van de reiziger. Voor de producten van CruisAway gelden volgende forfaitair bepaalde kosten: a)Administratiekosten voor andere dan deze aangebracht aan de vertrek- of retourdatum, bestemming, hotel of cruise:50 euro per persoon b)Kosten bij wijziging van vertrek- of retourdatum, bestemming, hotel of cruise: *wijzigingen tot 60 dagen voor afreis:125 Euro/per persoon *wijzigingen vanaf 59 dagen tot 31 dagen voor afreis: 175 Euro/persoon, vanaf 30 dagen voor afreis: zie annuleringskosten *wanneer de reële kosten van de wijziging hoger zij dan hierboven vermelde tarieven kan CruisAway, mits voorlegging van de nodige bewijzen, hogere kosten aanrekenen. 2.Annulering door de reiziger van het reiscontract. annuleringskosten van het cruisegedeelte : *vanaf inschrijving tot 60 dagen voor afreis: 25% van de reissom *vanaf 59 dagen tot 31 dagen voor afreis: 60% van de reissom, minimum 175 Euro/persoon *vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor afreis: 80% van de reissom, minimum 250 Euro/persoon *vanaf 14 dagen voor afreis: 100% van de reissom *wanneer de reële kosten van de annulering hoger zijn dan hierboven vermelde tarieven kan CruisAway, mits voorlegging van de nodige bewijzen, hogere kosten aanrekenen. Voor de overige diensten vliegtuigticketten, hotelreser- vaties, transfers e.d. worden de annulatiekosten aangerekende die ons door de leveranciers worden aangerekend op het moment van annulatie.. 3.Bagage: In geval van verlies of beschadiging van bagage, dient de reiziger zich te wenden naar de dienst “Lost & Found” op de luchthaven. Belangrijk is dat U controleert wie de “Handling agent” is van de vlucht zodat men zich bij de juiste bagagedienst kan informeren (dit wordt vermeldt op de informatiemonitors aan de bagagebanden). Daar zal men een document opmaken (Property Irregularity Report of Damage Report) dat men u overhandigd. Zonder dit document is eis tot schadevergoeding niet mogelijk. Een bagageverzekering is daarom ten zeerste aangeraden. Het niet nemen van deze verzekering houdt in dat U zelf opdraait voor de eventuele kosten bij verlies, beschadiging of diefstel van de bagage. 4.Annuleringverzekering: Indien geen verzekeringen inbegrepen werden in Uw reispakket raden wij U aan om bij boeking van een reis een facultatieve annulering- of bijstandverzekering af te sluiten. Op eenvoudige telefonisch verzoek stuurt CruisAway U de uitgebreide verzekeringvoorwaarden op per post. 5.Vluchturen & uurroosters: elke reiziger dient zich ten laatste 120 min. voor vertrek met zijn bagage aan te melden aan de check-in balie. De uurroosters vermeldt bij af- en terugreis zijn indicatief. Daarom is het belangrijk dat U steeds Uw terugvlucht herbevestigd bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en dit ten laatste 72 uur voor datum van terugreis. De in de brochure en op het reiscontract vermelde vluchturen zijn niet bindend. 6.Het aanbod van CruisAway is afhankelijk van beschikbaarheid. CruisAway kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor druk- en/of zetfouten in de programma’s 7.Betaling der facturen & aflevering v/d tickets: De betalingstermijnen volgens artikel 7 van deze voorwaarden dienen gerespecteerd te worden. Indien CruisAway het voorschot van 30% niet ontvangen heeft 15 dagen na de reservatie, kan die tot gevolg hebben dat de reservatie automatisch door de cruiserederij worden geannuleerd. CruisAway kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. CruisAway behoudt zich het recht voor om de tickets pas af te leveren na volledige betaling van de factuur en eventuele andere openstaande facturen op naam van dezelfde klant of één van de medereizigers van het dossier. Bij laattijdige betaling ( - 45 dagen voor vertrek worden de reisdocumenten per taxipost verstuurd op kosten van de klant. 8.Wanneer het door CruisAway opgestelde reiscontract na ontvangst niet ondertekend voor akkoord wordt teruggestuurd zal de betaling van hetzij het voorschot en/of het saldo van de reis beschouwd worden als formeel akkoord met alle voorwaarden vermeldt op deze bestelbon, factuur en/of de toepasselijke brochure. 9.Afwijking van vaarschema’s: De rederijen kunnen helaas geen garanties geven dat hun schepen het van tevoren opgeven vaarschema zullen en kunnen hanteren. De rederij en de kapitein van het schip hebben het recht om iedere haven voorbij te varen, vervangen door een andere haven, in iedere vorm af te wijken van het originele vaarschema of het schip te vervangen door een ander schip ten gevolge van staking, uitzonderlijke weersomstandigheden, opstanden en andere soortgelijke omstandigheden buiten de wil van de rederij. Tevens is de rederijn niet verantwoordelijk voor het niet volgens gepubliceerde schema aankomen of vertrekken. 10.Buitengewone omstandigheden: Tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden kan CruisAway geen aansprakelijkheid accepteren of schadevergoeding uitkeren indien uw cruisevakantie om redenen buiten de schuld van CruisAway (geval van overmacht) niet zodanig uitgevoerd kan worden, deels of in totaliteit, zoals contractueel vastgelegd. Wanneer CruisAway spreekt van overmacht wordt verstaan iedere gelegenheid waarbij de verlener van de desbetreffende diensten niet heeft kunnen voorzien, of na het nemen voorzorgsmaatregelen, dat deze gelegenheid / gelegenheden zich zouden kunnen voordoen. Zulke gelegenheden zijn onder meer, doch niet uitsluitend: oorlog of dreiging van oorlog, terroristische activiteiten of dreiging van terroristische activiteiten, opstanden, burgeroorlogen of oproer van burgers, stakingen, natuurlijk of nucleaire ongelukken, brand, extreme weersomstandigheden (bv orkanen), gezondheidsrisico’s epidemieën, en alle soortgelijke omstandigheden buiten de controle van CruisAway. 11.Prijs en juistheid van de brochure: De informatie en prijzen in de brochure kunnen gewijzigd zijn tegen de tijd dat u uw cruisvakantie gaat boeken. Alhoewel bij het vaststellen van de prijzen, het maken en het drukken van de CruisAway brochure de hoogst mogelijk nauwkeurigheid in acht is genomen, kunnen eventuele fouten nog voorkomen. U dient derhalve alle informatie uit deze brochure bij boeking door uw reisbureau te laten controleren op het moment van boeken / reserveren. 12.Deze voorwaarden werden opgemaakt op 1 juni 2010 en maken integraal deel uit van de reservatie en verkoopsovereenkomst. Reizen verkocht onder licentie: 5151 CruisAway a division of Reizen Wats NV De Keyserlei 44 2018 Antwerpen BE 0446.408.450 Verzekering financieel onvermogen: AMLIN EUROPE N.V. Albert II laan 37 1030 Brussel Onderneming toegelaten onder n° code 0745 Noodnummer 00 32 (0)3.253.60.16 De N.V. Wats met vergunning 5151A is verzekerd overeenkomstig artikel 36 van de wet van 16/02/1994 houdende het contract van reisorganisatie en van reisbemiddeling, alsook overeenkomstig het Koninklijk besluit van 25/04/1997, om bij financieel onvermogen zijn verplichtingen ten opzichte van de reiziger te respecteren (Polis LXX049554-WATS) Verantwoordelijke uitgever: Patrick Sevenans p/a De Keyserlei 44 2018 Antwerpen,
© BM Group, 2003-2010     -     Disclaimer     -     Privacy policy     -     info@cruisaway.be     -     Tel 03/641.96.66